Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «SciCo» (εφεξής «SciCo» ή ο «Οργανισμός») διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) www.SciCo.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, μεταξύ του Οργανισμού και κάθε προσώπου που την επισκέπτεται (ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε περαιτέρω επικοινωνία με τον Οργανισμό μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας), εφεξής «ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες». Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και κάνει χρήση της, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω Όρους Χρήσης που έχει θέσει ο Οργανισμός. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας.  Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά α) την δήλωση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή που παρέχετε οικειοθελώς σε εμάς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου καθώς και β) την ενημέρωση για τα cookies, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν συμπληρωματικά με τους κατωτέρω Όρους Χρήσης και διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε Χρήστη.

H πρόσβαση ή η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και άνω ή, εάν είστε κάτω των 18 ετών, ότι έχετε λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού και συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και των Ειδικών Όρων Χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών, θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι χρήσης έκαστης υπηρεσίας. 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Οργανισμού ή/και των συνεργατών αυτούς και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. 

H παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα όχι για εμπορική αλλά για προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Οργανισμού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά του, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οποιοδήποτε αρχείο/υλικό «κατεβάζετε» (download) από την ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό ή στους φορείς χορήγησης άδειας αυτού. Έχετε υπόψη πως όταν «κατεβάζετε» οτιδήποτε από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, αυτό σας παρέχεται από τον Οργανισμό υπό την μορφή προσωρινής άδειας που υπόκειται οποιαδήποτε στιγμή σε ανάκληση.

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, εικόνες και λογότυπα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα του Οργανισμού είναι αποκλειστικά σήματα του Οργανισμού προστατευόμενα από το σχετικό εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Περιορισμός Ευθύνης – Παρεχόμενες Πληροφορίες

Ο Οργανισμός καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του Οργανισμού όσο και για την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε υπηρεσία που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.   

Ο Οργανισμός παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, πιστοποιήσεις, απεικονίσεις) των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσω του διαδικτυακού του τόπου «ως ακριβώς έχουν» χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικής εκμετάλλευσης ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε ο  Οργανισμός, ούτε κάποιος από τα στελέχη του, διευθυντές , εργαζόμενους, συνεργάτες, αντιπροσώπους κ.λπ. που εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή ή την παράδοση της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή την χρήση αυτής. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα του Οργανισμού δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.  

Ο Οργανισμός ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού ή και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου.  

Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του, θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς, ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω. 

Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο διαδικτυακός τόπος του Οργανισμού, παρέχει σε πολλά σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες. Ο Οργανισμός σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση αυτής της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της από τον Οργανισμό.  Η περιήγησή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την εξουσία του Οργανισμού και έτσι ο Οργανισμός δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου ή την ασφάλεια οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.  

Ενδεικτικά, ο Οργανισμό δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:

– παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

– δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί, ή/και

– εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Ο Οργανισμός δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση του βρίσκεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντος όρους.  

Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και ότι θα τηρούν τις Πολιτικές που είναι αναρτημένες σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή/και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι Χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού για: 

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο ή για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), το οποίο προκαλεί αφενός παράνομη προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κτλ. και αφετέρου  βλάβη στον Οργανισμό ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής, 
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
  • συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων,
  • διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου του Οργανισμού. 

Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας του Οργανισμού, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως τον Οργανισμό έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας του Οργανισμού.  

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας από τον Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Οργανισμό για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. 

Χρήση Cookies

Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies της ιστοσελίδας του Οργανισμού , παρακαλούμε δείτε την σχετική Ενημέρωση που είναι διαθέσιμη εδώ https://theo.gr/el/politiki-cookies

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας, εκτός εάν αποφασίσετε εθελοντικά να μας γνωστοποιήσετε τέτοιου είδους δεδομένα στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στον ιστότοπό μας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την  ιστοσελίδα του Οργανισμού για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τον οργανισμό και τις δράσεις μας ή να ενημερωθούν για τις τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, αλλά δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε ούτε θα τις αποκαλύψουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός από τους συνεργάτες ή τους παρόχους υπηρεσιών μας, όπου αυτό απαιτείται, και υπό καθεστώς τήρησης όρων εμπιστευτικότητας, για την εκτέλεση των καθηκόντων/υπηρεσιών τους (για παράδειγμα, ένας πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ή ένας σύμβουλος ανθρωπίνου δυναμικού). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε δείτε την σχετική Πολιτική που είναι διαθέσιμη εδώ https://theo.gr/el/personal-data-protection-statement-el

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο καθώς και από τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Τυχόν αναφυόμενες διαφορές σε σχέση με τους Όρους Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. 

Τροποποίηση Περιεχομένου

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και των ανωτέρω όρων προκειμένου να είναι σύμφωνοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία χωρίς καμία προειδοποίηση των Χρηστών του ιστοτόπου.  

Έτσι, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης ή στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών εκ μέρους σας.

Τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα αναρτούνται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://theo.gr/el/terms-of-use-el

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο Οργανισμός διατηρεί λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Twitter, Facebook) ως διαύλους επικοινωνίας των τελευταίων νέων και δραστηριοτήτων του καθώς και των ευκαιριών σταδιοδρομίας στο ευρύ κοινό. Για να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρικές επικοινωνίες μας είναι συνεπείς με το όραμά μας και με τα ισχύοντα δεοντολογικά, νομικά και κανονιστικά πρότυπα, έχουμε θεσπίσει κάποιες βασικές οδηγίες για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς θεωρούμε κατάλληλο να χρησιμοποιείτε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ διαβάστε τις σχετικές Οδηγίες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους ή εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο ή τμήμα τους προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας ή δικαιώματα τρίτων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  [email protected].